Jdi na obsah Jdi na menu
 


15. Teorie státu

17. 11. 2006

15. Teorie státu

právní celek:

- je omezená pouze prostorově

- své vnitřní i vnější záležitosti si každý stát řeší sám (omezen pouze mezinár. Právem)

- pojem stát poprvé použit v 15. století v Itálii (stato = status, ústava, úřad), první státy vznikaly okolo 4000 př.n.l. - sumerská říše apod., v současné době okolo 200 nezávislých států

- v politologii poprvé Machiavelli (16. století)

 

Stát se skládá z :

území - suchozemský prostor, plocha vnitřních i vnějších pobřežních vod, podzemní prostor, vzdušný prostor

obyvatelstvo - obyvateli státu jsou lidé, kteří mají státní občanství (narozeni na území, přijali státní občanství - nepřetržitý pobyt na území ČR po dobu 5 let, bezúhonnost, znalost českého jazyka) spadají pod státní moc a obývají určité území

Státní organizace - zabezpečení proti vnějšímu nepříteli, vnitřního řádu - současně funkce vnitřní i vnější

Funkce státu

Čím více funkcí stát má, tím méně svobody pro občana. Cílem státu je vykonávat funkce na pozadí právního řádu.

vnitřní - garance základních práv a svobod občanů, řádu a spravedlnosti - fce. právní, ekonomická, sociální, kulturní, ochrana před vnějším nepřítelem

vnější - navazování vztahů a spolupráce s jinými zeměmi (mírové smlouvy a dohody aj.), otázka uprchlíků apod., poskytování pomoci jiným zemím v nouzi, světový mír, mezinárodní bezpečnost, vzájemná spolupráce a pomoc, ekonomická, kulturní, vzdělávací výměna, cestovní ruch, zabezpečení uzemní celistvosti před vnějším nepřítelem.

obranná - zabezpečení státu proti vnějšímu nepříteli, zabezpečení fungování vnitřního řádu - plní současně funkci vnitřní i vnější

Formy státu

Dělíme podle organizace státní moci a míry jejího uplatňování

1) podle počtu suverénů:

monarchie - vláda jednoho

oligarchie - vláda několika

demokracie - vláda všech

2) podle vládce (teorie podle Platóna):

monarchie - vláda krále

sofokracie - vláda filozofa

aristokracie - vláda několika urozených

timokracie - vláda nejsilnějších

oligarchie - vláda nejbohatších

demokracie - vláda nevědomého lidu

technokracie - vláda technické inteligence

byrokracie - vláda úředníků

hlava státu - volená nebo dědičná:

monarchie - v čele státu stojí panovník, monarcha , dědičný nebo doživotně volený

o absolutní - moc panovníka není omezena ústavou, soustřeďuje v sobě moc výkonnou, zákonodárnou, soudní, moc v rukou jedné vládnoucí skupiny

o konstituční - moc panovníka je omezena ústavou, vykonává pouze reprezentativní funkci - nominální hlava státu, zákonodárnou moc má parlament

republika - stát, jehož hlava a orgány státní moci jsou voleny na určité období - existence tří základních složek státní moci

o prezidentská - prezident je nejvyšším představitelem vlády, která je nezávislá na parlamentu, a je volen občo any

o parlamentní - vláda je volena parlamentem a je jím kontrolována, prezident je volen parlamentem

3) podle formy režimu:

diktatura - nedemokratická vláda jednotlivce, skupiny nebo politické strany, potlačuje lidská práva a svobody, nepřipouští opoziční názory, neváhá použít proti občanům teror, neomezeně vládne a nedodržuje ani vlastní zákony

demokracie - forma vlády založená na principu podřízení, realizována základní lidská práva a svobody, rozhodují všichni občané, protože jsou si ve svých právech rovni

Dělení diktatury podle Franze Neumana:

jednoduchá - moc uplatňovaná tradičními nástroji - policie, byrokracie, soudy, armáda

caesarská - více osobní, diktátor usiluje o získání podpory lidu mezi lidmi, aby mohl svůj režim legitimovat

totalitní - zaniká rozdíl mezi státem a společností, mezi veřejným a soukromým, právní stát se mění v policejní, moc se koncentruje na monopolní státní strany - prostředek kontroly společnosti

demokracie - realizace zákl. lidských práv a svobod, které umožňují pravidelnou a pokojnou změnu vlády

4) podle politického systému (podle vztahu výkonné a zákonodárné moci):

prezidentský - vládní moc nezávislá na zákonodárné, prezident i parlament volen přímo (USA, latinskoamerické demokracie)

parlamentní - vláda ustanovena a kontrolována parlamentem, který jí vyslovuje důvěru (Německo, Velká Británie, ČR)

semiprezidentský - prezident volen přímo, je nositelem větších pravomocí než v parlamentním modelu (např. tvorba a kontrola vlády) = spolupráce prezidenta s parlamentem (Polsko, Finsko, Francie)

5) podle územně správního členění:

unitární stát - jednotný stát, stát s jedinou ústavou a soustavou nejvyšších státních orgánů (ČR), stát zůstává unitární i pokud má autonomní jednotky, kterým ponechává větší samosprávu (Sicílie v Itálii, Katalánsko a Baskicko ve Španělsku apod.)

federace - sdružení států na základě společenské ústavy, kde jako suverén vystupuje pouze celek, společná ústava, společné orgány, má jednotnou měnu, armádu a zahraniční politiku (USA, Švýcarsko, Německo, ČR federací 1969 - 1992)

konfederace - volná smluvní sdružení samostatných států, ve kterých má centrální vláda určitou moc nad vládami členských států, ale nikoli nad jejich obyvatelstvem, zachovávají státní suverenitu, ( Švýcarsko do 1948, státy vzniklé po rozpadu Sovětského svazu), většinou přechodná etapa k integraci nebo rozpadu

Teorie o vzniku státu

třídní - jedna třída ovládá násilím druhou, stát je prostředkem k násilí

náboženská - vychází z božského původu panovníka, Bůh dal podnět k založení státu

patriarchální - stát vznikl z rodiny jejím rozšiřováním (D. Hume)

mocenská - stát je vláda silnějšího nad slabšími, vychází z teorie, že lidé jsou již od narození náchylní k vládnutí nebo k tomu být ovládáni (T. Hobbes, N. Machiavelli)

smluvní - teorie společenské smlouvy, lidé mezi sebou uzavřeli smlouvu ve které předali část svých práv státu (panovníkovi) tak, aby byl odstraněn stav, ve kterém všichni bojovali proti všem

Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Leviathan - obhájce absolutní monarchie - existují - li dvě státní moci, musí dojít k jejich střetu - fašismus

John Locke (1632 - 1704) - Dvě pojednání o vládě - konstituční monarchie, dělba moci ve státě - tři složky státní moci, přirozená práva člověka - zastupitelská demokracie

Jean J. Rousseau (1712 - 1778) - O společenské smlouvě neboli zásady státního práva - zásady přímé demokracie - čerpá komunismus, socialismus

nejvyšší forma uspořádání lidské společnosti, vyznačující se sdružením obyvatel v jeden - státní moc je nezávislá a neodvozená od žádné jiné

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář